OPEN DAIRY 10.00 - 18.00
MONDAY CLOSED
acantusclinic@gmail.com
Line ID: acantus
EN / TH / CH
  081-4982618

“ปรับสมดุลร่างกาย ให้พลังงานไหลเวียนดีกระตุ้นการฟื้นฟูจากภายใน”

T.B.M. คืออะไร?

Total body modification เป็นการรักษาปรับสมดุลร่างกาย โดยดูการทำงานของแต่ละระบบอวัยวะผ่านจุดสะท้อน (reflex points) ต่าง ๆ บนร่างกาย และฟื้นฟูสมดุลพลังงานให้กับระบบที่มีปัญหาผ่านทางระบบประสาท เหมือการปลดล็อคจุดต่าง ๆ ของร่างกายให้มีพลังงานไหลเวียนได้ดีขึ้น

T.B.M. ช่วยแก้ไขประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย (functional physiology) ให้อยู่ในสมดุลเพื่อให้ร่างกายสามารถฟื้นฟูตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเคมี สามารถใช้รักษาร่วมกันกับแพทย์แขนงอื่น T.B.M. ได้ผสมผสานองค์ความรู้ของหลายศาสตร์เข้ากันมาใช้ดังนี้:

  • Neurosensory testing (muscle testing)
  • การปรับโครงสร้างเนื้อเยื่ออ่อน (soft-tissue manipulation)
  • ปรับพลังงาน (energy work)
  • สมาธิ(meditation)
  • โภชนเวชศาสตร์ (nutritional supplementation)
  • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ชีวิต (lifestyle modification)
  • ปรับข้อ (articular adjusting)

T.B.M. ทำงานอย่างไร?

ระบบประสาทส่วนกลาง (Central nervous system) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่างที่อยู่ภายใต้อำนาจจิตใจ (voluntary) และระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อหัวใจ และระบบของอวัยวะภายในต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือการสั่งการของจิตใจ (Involuntary) เช่น การเต้นของหัวใจ การย่อยของกระเพาะอาหาร การหดและขยายตัวของปอด เป็นต้น สมองเป็นศูนย์ควบคุมหลักของระบบประสาททั้ง 2 ชนิดนี้

มีงานวิจัยออกมาว่าถ้าร่างกายได้รับความเครียดทางกายหรือทางใจ ความเครียดสามารถทำให้เส้นประสาทของอวัยวะที่ได้รับความเครียดเกิดการดีโพลาไรเซชั่น (depolarization) ซึ่งเปรียบเทียบได้เหมือนกับระบบสวิชต์ไฟฟ้าที่ฟิวส์ขาด กล่าวคือสมองได้รับสัญญาณข้อความแล้วแต่ไม่สามารถส่งสัญญานกลับไปที่อวัยวะนั้นได้ ผลที่เกิดคือสมองไม่สามารถสั่งการทำงานของอวัยวะที่ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ

T.B.M. สามารถหาอวัยวะที่เกิดปัญหาผ่านจุดสะท้อน (reflex points) และปรับสมดุลแก้ไขโดยการกระตุ้นที่จุดต่าง ๆ บริเวณกระดูกสันหลังเพื่อเป็นการปลดล็อคและเชื่อมต่อการส่งสารสัญญาณของเส้นประสาทให้กลับมาปกติอีกครั้ง เท่านี้สมองก็สามารถกลับมาควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

T.B.M. เหมาะกับใคร?

T.B.M. นั้นปลอดภัยจึงเหมาะสำหรับทุกคนที่ใส่ใจการดูแลสุขภาพ หรือผู้ป่วยทุกแขนง